Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления като: Увод в строежа на езика, Езиците на ЕС, Презентации и преговори, Професионална коренспонденция, както и практически курсове като - Анализ и разбиране на текст, Писмено и устно изложение, Разговор и слушане с разбиране, Практически курс по език и др. През третата и четвъртата година обучението се организира специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Квалификация: филолог, преводач с английски и [съответен чужд] език

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове - създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове и работа с него, стажове в институции и преводачески агенции.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети в Хърватия, Италия, Белгия, Словения, Словакия, Турция, както и по програма CEEPUS.

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите получават получават знания като специалисти по два чужди езика, запознати са със строежа на изучаваните езици, с езиковата карта на Европа, езиковите и терминологичните ресурси на ЕС, европейските институции, правото, икономиката, управлението, икономическата география и културата на ЕС и умения за прилагането им (превод, редактиране, рефериране, анализ и синтез на документи) в няколко предметни области: европейска икономика и администрация, право, човешки ресурси и др. Студентите могат да изберат и триезичен модул на програмата, което им позволява да получат двойна диплома от НБУ и друг европейски университет - след записване на допълнителни часове и minor-програма по третия чужд език.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и успешно полагане на писмен държавен изпит по специализиран език (първи и втори ЧЕ) и устен държавен изпит или защита на бакалавърска теза.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалисти в европейски структури - преводачи, референти, администратори, консултанти в международната търговия, международните отношения, междукултурните отношения и др.

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика