Политиката и обществото (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към придобиването на конкретни умения, стъпили върху солидни знания, водещи до упражняването на следните професии: експерти по международни програми и проекти, медии, рекламни и ПР - агенции, специалисти в международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, политолог, политически партии, неправителствения сектор, изследователски организации, консултански фирими и сходни професии фигуриращи в Националният класификатор на професиите. Програмата е изцяло на английски език и в нея участват както видни учени и преподаватели, упражнявали своята професия в Европа и САЩ, така и представители на политическата практика и бизнеса. Обучението в програмата през първите две години се състои от общообразователни и практически семестриални курсове в областта на политическите науки и тяхната свързаност с дисциплини като социология, социална антрополог и икономика. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Политически науки на английски език
Квалификация: политолог

Практики:

Практическото обучение включва работа в сферата на политиката, стажове в регионални и национални държавни и неправителствени структури - партии, кметства, общини, министерства, агенции, български и международни НПО.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Белгия, Италия, Швейцария, Франция, Испания, Кипър, Германия, Турция, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за основните понятия и категории на политологията, различите школи на политическата наука и специфичните черти на политологията в англоезичните страни;

- придобиват умения да изследват обществото, политиката и геополитиката; да организират политически кампании; да разработват политически документи, стратегии, програми, платформи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: политолог; експерти по международни програми и проекти, специалисти в международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, политически партии, неправителствения сектор, изследователски организации.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки