Испанистика (Испански език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Митология и религия, Древните цивилизации, Човешката култура, Естетика и теория на изкуството, Западноевропейска литература, Произход и развитие на езика; практически курсове като: Практическа граматика, Работа с автентични текстове, Писмено изложение, Тематична лексика, Стратегии за слушане и устно изразяване, Учебен писмен превод, Испански език и културно наследство и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Испанистика (Испански език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Превод
Специалност: Испанистика
Квалификация: преводач с испански език

Модул: Преподавател по испански език
Специалност: Испанистика
Квалификация: преподавател по испански език

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети в Испания.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на теоретичното и приложно езикознание, литературата, културата, историята и политическото развитие на испаноезичните страни, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на испански език;

- умения за извършване на писмен и устен превод от испански на български език и преподаване на испански език.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: филолог, преподавател по испански език; преводач с испански език; като преводачи, консултанти, редактори в печатни и електронни медии; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции; в книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика