Романистика (Френски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления като: Наука за езика, Наука за литературата, Увод в психологията, Увод в социологията, Увод в културологията, Философия, както и практически курсове като - Фонетика, Практическа граматика, Тематична лексика, Техники на изразяване, Писмени упражнения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Превод по френски език
Специалност: 1467
Квалификация: 1418

Модул: Преподавател по френски език
Специалност: 1467
Квалификация: 1791

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети в Хърватия, Италия, Белгия, Словения, Словакия, Турция, както и по програма CEEPUS.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на теоретичното и приложно езикознание, литературата, културата, историята и политическото развитие на франкофонските страни;

- умения в областта на превода, методиката на преподаването на френски език.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: филолог, преподавател по френски език; преводач с френски език; консултанти, редактори в печатни и електронни медии; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции; в книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика