Германистика (Немски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология, Обща социология, Обща история на изобразителното изкуство, Увод в западноевропейската култура, Увод в западноевропейската литература, Произход и развитие на езика, Антропология, Митология и религия; практически курсове като: Корективна фонетика, Практическа граматика, Работа с автентични текстове, Представяне на презентации, Писмено изложение и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Германистика (Немски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Превод
Специалност: Германистика
Квалификация: преводач с немски език

Модул: Преподавател по немски език
Специалност: Германистика
Квалификация: преподавател по немски език

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети в Германия, Австрия, Белгия, Словения, Словакия, Сърбия, Турция, както и по програма CEEPUS.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на теоретичното и приложно езикознание, литературата, културата, историята и политическото развитие на немскоезичните страни, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на немски език;

- умения да извършват писмен и устен превод от и на немски език; да преподават немски език; да анализират съвременните езикови явления.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: филолог, преподавател по немски език; преводач с немски език; като преводачи, консултанти, редактори в печатни и електронни медии; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции; в книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика