Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Историческото познание; практически курсове като - Новогръцки език, Увод в съвременната гръцка литература, Фонетика и фонология, Превод и коментар на литературни текстове и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1391
Квалификация: 1820

Практики:

Практическото обучение включва Eжегоден пътуващ семинар до Гърция и Малоазийското крайбрежие, преводачески семинари и практика в сътрудничество с утвърдени преводачи от новогръцки език.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на Гърция, теорията и практиката на превода;

- умения да водят свободен разговор на новогръцки език, да разбират различни лексикални стилове, като използват политическа, административна, научна, художествена и други видове лексика; да извършват писмен и устен превод на гръцки език; да анализират съвременните езикови и културни явления.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата: неоелинист; преводач, преводач-редактор, редактор - вестник/списание, репортер/журналист в радио, репортер/ журналист в телевизия, кореспондент, колонист, екскурзовод.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания