Русистика (Руски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Наука за литературата, Лингвистика, Литературознание, История на културата, Антропология, Митология и история на религиите и др. общообразователни курсове в областта на хуманитарните науки, филологията и науките за културата. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Преподавател по руски език
Специалност: 1398
Квалификация: 1635

Специализация: Превод на руски език
Специалност: 1398
Квалификация: 1290

Практики:

Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици, печатни и електронни издания.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Русия, Италия, Испания, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на теоретичното и приложно езикознание, литературата, културата, историята и политическото развитие на на Русия, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на руски език;

- умения да извършват писмен и устен превод от и на руски език; да преподават руски език; да анализират съвременните езикови явления.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: филолог - преводач, консултант, редактор в печатни и електронни медии, в международни организации, в туристически агенции, в книгоиздаването.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика