Българска културна история и музеи

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Художественото наследство и културни практики в България, Митология и религия, Глобалният свят, Обща история на изобразителното изкуство, Театърът в историята на културата, Антропология, Музика, култура, изкуство; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки и теорията на изкуствата. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Българска културна история и музеи

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Българска културна история и музей
Квалификация: културолог

Практики:

Практическото обучение включва стажове в археологически, исторически и художествени музеи и практики в Музея на НБУ.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Полша, Дания.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания за историята на българската култура в контекста на европейската;

- умения да организират и управляват дейността на структури в областта на културата, да концепират, организират и осъществяват изложби, да разработват и изпълняват културни проекти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: културолог; специалист в галерии и музеи, в медии, издателства, фондове и други културни институции.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата