Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Биология, Химия, Физика и астрономия, Науки за Земята и природната среда, Математика и др.; общообразователни курсове в областта на природните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми към програмата.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Екология и опазване на околната среда
Квалификация: еколог

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в лабораториите към департамента и външни институции като министерства, държавни агенции, общински администрации, предприятия и др.

Международна мобилност:

ППрограмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция и Португалия.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на опазването на околната среда - замърсяване и опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието, третирането на отпадъци и др.;

- умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: еколог; експерти по опазване на околната среда в държавни и общински администрации и структури, консултанти в екологични отдели и организации, изследователи в научни институти.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки