Социална работа

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Отношения между хората, Основи на ученето, Обща психология, Въведение в социалната работа, практически курсове като - Развитие на човека, Увреждания на човека и психосоциална рехабилитация, Управление на социалните грижи, Социални аспекти на здравните грижи, Теория на привързаността, Психични разстройства и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Социална работа

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социална работа
Квалификация: социален работник

Практики:

Практическото обучение включва практики и стаж в Студентския център за социална работа на НБУ и неговите партньорски организации.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за човешките права, човешките отношения и тяхната взаимовръзка с развитието на ума през различните периоди на живота, за клиничните прояви на нарушенията в човешкото развитие и на психичните разстройства;

- умения за превенция, диагностика и помагащи интервенции.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: социален работник и други специалисти, които могат да работят с деца и възрастни с нарушения в емоционалното, социалното и когнитивното развитие на емоциите, поведението, езика и говора.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа