Международна политика (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е единствената в България в областта на международните отношения, която се провежда изцяло на чужд език. Обучението е насочено към усвояването на солидни знания и на конкретни умения, които да позволят упражняването на широк кръг от професии: дипломати, експерти-международници в държавната администрация, международни служители, анализатори в отдели за стратегическо планиране, експерти в консултантски фирми, служители на неправителствени организации и политически партии, международни наблюдатели в медиите и др.

В първите две години на обучението курсовете са общоуниверситетски, уводни и общи, като съпътстващо се допълват от продължителен тренингов курс на френски език. През третата година се изучават основните курсове по специалността, като на студентите се предоставя възможност да изберат през VI семестър обучение в чуждестранен университет-партньор в рамките на мобилностите на програма "Еразъм". През четвъртата се осъществява специализация в областта на регионалните международни проблеми (централна и източна Европа, югоизточна Европа и Черноморския регион).

прочети още
Международна политика (на френски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Международна политика на френски език
Квалификация: политолог

Практики:

Практическото обучение включва работа в сферата на политиката, стажове в регионални и национални държавни и неправителствени структури - партии, кметства, общини, министерства, агенции, български и международни организации.

Международна мобилност:

Програмата предвижда и осигурява в 6-ти семестър международна студентска мобилност с франкофонски университети във Франция, Белгия, Швейцария, Румъния, Кипър, Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за основните понятия и категории на международната политика, за различите направления на политическата наука и международните отношения, специфична компетентност в регионалните проблеми на централна и източна Европа, Балканите, Средиземноморието и Близкия изток;

- придобиват умения да изследват обществото, политиката и геополитиката; да разработват политически документи в сферата на международната политика; да общуват в интернационална среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: дипломати и специалисти (експерти) в международните отдели на държавни ведомства; специалисти от средния ешелон на международни организации (ООН, Съвета на Европа, ОССЕ, НАТО); експерти в инстанциите на ЕС (Европейската комисия и Европейския парламент); експерти в неправителствени организации с международна дейност; специалисти за отделите по стратегическо планиране на международни компании; специализирани журналисти в международни медии.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки