Фирмени финанси - ИО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с интензивна (задочна) форма на обучение и се предлага в ЛЦ Пловдив, Варна и Видин.

Обучението в програмата е за придобиване на образователно квалификационна степен "Професионален бакалавър" и е с продължителност три години. Първата година обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта на икономиката; практически курсове като - Микроикономика, Основни на правото, Основи на стопанското управление, Регионална икономика, Макроикономика и икономическа политика, Въведение във финансите, Основи на счетоводството и др. През втората и третата година, обучението е организирано в специализирани курсове и извън аудиторни учебни форми. Курсовете са практически ориентирани и специализирани и някои от тях са: Финанси на фирмата, Финансови изчисления в MS EXCEL, Финансово счетоводство, Банково дело, Финанси на осигурителните и финанси на застрахователните дружества, Финансиране на дребния и средния бизнес, Международни финанси, Финансиране на дребния и средния бизнес, Финансиране на международната търговия и др.

прочети още
Фирмени финанси - ИО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Финанси
Квалификация: професионален бакалавър по финанси

Практики:

Практическото обучение включва стажове във фирми, банкови и небанкови финансови институции и публичната администрация.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Гърция, Финландия, Португалия, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания в областта на публичните, фирмените и международните финанси, финансовия мениджмънт, счетоводството, правото, финансовия анализ, банките и кредита, застраховането и социалното осигуряване, данъците и данъчната политика, инвестициите и капиталовите пазари;

Придобиват умения за прилагането на инструментариума за анализ и управление на фирмените финанси, финансовия анализ, счетоводството, международното и националното законодателство, за работа в динамична и стресова финансова среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобитите знания от предвидените в програмата курсове гарантират успешна професионална реализация на студентите на различни длъжности в производствени и в търговски предприятия, в предприятия, специализирани в сферата на услугите, в банки, застрахователни и пенсионно-осигурителни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, в публичната администрация (НАП, НОИ, НЗОК и други), общинската администрация, консултантски фирми. Завършилите програмата студенти могат да работят като финансови експерти, финансови консултанти, застрахователни агенти и експерти, осигурителни агенти и експерти, банкови служители и експерти, бизнес консултанти, анализатори, специалисти в данъчното облагане и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика