Маркетинг и продажби - ИО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с интензивна (задочна) форма на обучение и се предлага в ЛЦ Пловдив, Варна и Видин.

Обучението в програмата е за придобиване на образователно квалификационна степен професионален бакалавър и е тригодишно. Първата година обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта на икономиката; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Основи на финансите, Основи на управлението, Основи на маркетинга и др. През втората и третата година, обучението е практически ориентирано и включва курсове като Методология на счетоводството, Основи на счетоводството, Основи на контрола, Финансово счетоводство, Бюджетно счетоводство, Банково счетоводство, Информационни технологии в счетоводството и др. Обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1472
Квалификация: 1860

Практики:

Практическото обучение включва стажове в маркетингови и търговски отдели на фирми.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Гърция, Финландия, Португалия, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания за теорията, методологията, организацията и технологията на маркетинга в различни предприятия;

Придобиват умения за изгграждане и прилагане на маркетингови и продажбени стратегии.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобитите знания от предвидените в програмата курсове гарантират успешна професионална реализация на студентите на различни длъжности в публичната и корпоративната администрация, в т.ч. в производствени и в търговски предприятия, в предприятия, специализирани в сферата на услугите, в маркетингови и търговски отдели, PR и маркетингови агенции и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика