Счетоводство - ИО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с интензивна (задочна) форма на обучение и се предлага в ЛЦ Пловдив, Варна и Видин.

Обучението в програмата е за придобиване на образователно квалификационна степен "Професионален бакалавър" и е с продължителност ти години. Първата година обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта на икономиката; практически курсове като - Микроикономика, Основи на правото, Основи на стопанското управление, Регионална икономика, Микроикономика и икономическа политика, Основи на счетоводството, Основи на финансите и др. През втората и третата година, обучението е организирано в специализирани курсове и извън аудиторни учебни форми. Курсовете са практически ориентирани и специализирани и някои от тях са: Методология на счетоводството, Финансово счетоводство,Счетоводен документооборот, Информационни технологии в счетоводството, Финансови отчети, Бюджетно счетоводство, Банково счетоводство и др.

прочети още
Счетоводство  - ИО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Счетоводство
Квалификация: професионален бакалавър по счетоводство

Практики:

Практическото обучение включва стажове в счетоводни къщи и в счетоводни отдели на фирми и финансови институции.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Гърция, Финландия, Португалия, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания за теорията, методологията, организацията и технологията на счетоводството и одита в различни предприятия;

Придобиват умения за организиране и водене на счетоводство и за осъществяване на контрол и одит, както и за прилагането на международното и ационалното законодателство в областта на счетоводството и одита.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобитите знания от предвидените в програмата курсове гарантират успешна професионална реализация на студентите на различни длъжности в публичната и корпоратвната администрация, в т.ч. в производствени и в търговски предприятия, в предприятия, специализирани в сферата на услугите, в банки и финансови институции, в бюджетни предприятия, в застрахователни дружества, в структурни звена на НАП, НОИ и НЗОК, в централни и местните институции от системата на Министерството на финансите и др. Завършилите програмата студенти могат да работят като счетоводители, калкуланти, отчетници, фактуристи, одитори, ревизори, ценовици, банкови служители, касиери, експерти, консултанти, специалисти и анализатори в сферата на счетоводството, одита, данъчното облагане и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика