Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение. Програмата има една специализация:

- Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър"

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
Специалност: Противодействие на престъпността и тероризма
Квалификация: магистър по противодействие на престъпността и тероризма

Практики:

В системата на Министерството на вътрешните работи, Летище София, Охранителни фирми, Банки и др.

Международна мобилност:

по програма Еразъм

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания и умения за:

- задачите, структурата и организацията на действие на органите противодействащи на различните проявни форми на престъпността и тероризма;

- стратегия и тактика при планиране и провеждане на мероприятия за недпоускане на извършване на престъпления и терористични действия;

- принципите на организация на дейността на структурите от сектора за сигурност за противодействие на престъпността и тероризма;

- организиране и провеждане на първоначални и последващи мероприятия за разкриване на престъпления и терористична дейност;

- обезпечаването на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища;

- водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници;

- прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Дипломиране:

Завършването на обучение в Магистърската програма става с държавен изпит, след покриване изискванията на програмната схема

Професия и възможни заемани длъжности:

Административни специалисти (мениджъри, ръководители и експерти):

Анализатори по управление и организация: специалист, сигурност

Специалисти по администратиране на политики: Експерт (сигурност), Служител по сигурността на информацията, Експерт програми и проекти (сигурност)

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност