Бизнес комуникации - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата "Бизнес комуникации" е създадена с цел да отговори на съвременните предизвикателства на бизнес средата и е изработена в съответствие с най-новите резултати от науката и практиката. Тя подготвя специалисти по управлението на корпоративните и фирмените комуникации, както и специалисти по комуникационно-ориентираните организационни функции.

Програмата е интердисциплинарна и включва курсове по икономика, бизнес, финанси, мениджмънт, организационна психология, управление на екипи и проекти, а също така култура и лингвистика, ориентирани към спецификата на отношенията на България с чуждоезични партньори. Заедно с тях, програмата включва и такива специфични курсове, като управление на събития, реклама и търговски комуникации, управление на отношенията с клиенти, фирмена култура, онлайн комуникации и др. Знанията от тези курсове са необходими за успешното партньорство в сферата на бизнеса, както и с публични институции и НПО.

Акцентира се на комуникативните умения, които дават възможност за водене на успешни преговори, консултации и съвместни дейности, базирани на добро познаване на културни, обществени, социални и икономически особености. Особено място се отделя на специализираната терминология.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по...".

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Бизнес комуникации
Квалификация: магистър по бизнес комуникации

Практики:

Програмата включва провеждането на практики и стажове в държавни институции, частни фирми, туристически агенции, където биха могли да се реализират магистрите след дипломирането си.

Международна мобилност:

По секторна програма "Еразмус", по сключени двустранни договори на НБУ с чужди университети.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще могат да:

- познават съвременните тенденции на световната бизнес среда;

- могат да участват пълноценно в подготовката, сключването и изпълнението на бизнес сделки, както и при подпомагането на вземането на управленски решения на фирмено равнище, отчитайки възможностите и рисковете на световните пазари;

- подпомагат планирането на икономическите отношения, да спомагат прогнозите и анализа на последиците от икономическата политика на някои държави в условията на глобална търговия и финансов пазар както за отделните компании, така и на макроикономическо ниво;

- осъществяват управлението на търговските комуникации, рекламата и връзките с обществеността;

- владеят управлението на отношенията с клиенти и външно икономическите отношения;

- познават терминологията, начините и похватите за писмената и вербалната бизнес комуникация на руски и/или английски езици, както и спецификата на онлайн комуникациите;

- имат практически умения за създаване на основните видове съществуващи бизнес документи на руски и/или английски езици.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят на различни нива в държавни и частни фирми в екипи или отдели, разработващи проекти, да участват пълноценно в подготовката, сключването и изпълнението на бизнес сделки с чуждестранни партньори, както и да подпомагат вземането на управленски решения, отчитайки възможностите и рисковете на световните пазари.

Департамент, предложил програмата:

Англицистика

Администрация и управление