Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Програмна схема

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

5-ти семестър

Практически курсове (некредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)

Практически курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)