Социално предприемачество

Програмна схема

Социално предприемачество

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)