Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

Програмна схема

Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)