Философия на киното

Програмна схема

Философия на киното

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)