Организационна и социална психология

Програмна схема

Организационна и социална психология

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)