Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Програмна схема

Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)