Европейско управление

Програмна схема

Европейско управление

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)