Филмово и телевизионно изкуство

Програмна схема

Филмово и телевизионно изкуство

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)