Археологически изследвания

Програмна схема

Археологически изследвания

Подготвителен модул

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)