Мултимедия и компютърна анимация

Програмна схема

Мултимедия и компютърна анимация

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)