Управление на проекти по информационни технологии

Програмна схема

Управление на проекти по информационни технологии

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)