Екологични експертизи и контрол - ДО

Програмна схема

Студентите избират 15 от 21 кредита както от аудиторни така и от извънаудиторни

учебни форми за всеки семестър. В случай, че извънаудиторните учебни форми за

семестъра включват провеждане на стаж или практика с висок хорариум,

изборността е възможно да бъде и по-ниска.

прочети още
Екологични експертизи и контрол - ДО

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)