Приложен немски език

Програмна схема

Приложен немски език

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)