Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението през първата година се организира в специализирани курсове в областта на счетоводството, мениджмънта, застраховането и финансите: Счетоводство на предприятието (за напреднали), Методи за анализ на риска, Правен режим на финансовото управление, Счетоводно-информационно осигуряване на управлението, Данъчно облагане, Стандартизация в счетоводството, Застрахователно и осигурително счетоводство и др., и в извън аудиторни учебни форми: самостоятелни работи, проекти и семинари.

През втората година обучението в програмата е профилирано в две специализации: Финансово-счетоводен мениджмънт, включваща курсове по Съдебни финансово-счетоводни експертизи, Стратегически финансов мениджмънт, Отчитане на взаимоотношенията с републиканския и местните бюджети и др., и Застраховане, включваща курсове по Финансов мениджмънт на застрахователното дружество, Управление на риска в застраховането, Застрахователен контрол и надзор, Актюерство и др.

МП "Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по икономика, финанси, мениджмънт, счетоводство, и застраховане.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.