Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Електроника, Електронни съобщения, Телекомуникационни технологии, Математическо и симулационно моделиране, Мрежово инжинерство; практически курсове като - Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи, Цифрови системи, Приложен софтуер, Дигитално видео и аудио и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, разпределени в четири модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Телекомуникации

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

- На всички кандидат-студенти към резултата от ТОП се присъждат допълнителни 5 точки за посочената на първо място програма.