Политиката и обществото (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към придобиването на конкретни умения, стъпили върху солидни знания, водещи до упражняването на следните професии: експерти по международни програми и проекти, медии, рекламни и ПР - агенции, специалисти в международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, политолог, политически партии, неправителствения сектор, изследователски организации, консултански фирими и сходни професии фигуриращи в Националният класификатор на професиите. Програмата е изцяло на английски език и в нея участват както видни учени и преподаватели, упражнявали своята професия в Европа и САЩ, така и представители на политическата практика и бизнеса. Обучението в програмата през първите две години се състои от общообразователни и практически семестриални курсове в областта на политическите науки и тяхната свързаност с дисциплини като социология, социална антрополог и икономика. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП), специализиран изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование - с полагане на специализиран изпит, представяне на диплома за образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- средноаритметична оценка от зрелостни изпити или матури - 10%

- 50 % - ТОП

- специализиран изпит - 40%

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

- На всички кандидат-студенти към резултата от ТОП се присъждат допълнителни 5 точки за посочената на първо място програма.

Специализираният изпит за прием в програмата представлява изпит по чужд език - устен изпит на английски език с два основни компонента:

- оценка на комуникативните способности на английски език (свободен разговор на езика) и оценка на ниво на ползване на английски език (свободен преразказ на прочетен текст).

- диагностичен тест за определяне нивото на владеене на английски език.

- кандидатите с международно признати сертификати за владеене на английски език ниво B2 се освобождават от специализиран изпит.