Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата е за образователно квалификационна степен "професионален бакалавър" с продължителност три години. Обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта, мениджмънта на туристическото предприятие, бизнес планирането, оборудването на хотели и ресторанти, информационните системи за резервации и настаняване, икономиката на туризма, маркетинговата политика в туризма, бизнес комуникациите на чужд език, професионалната етика; извънаудиторни учебни форми; интензивно изучаване на два чужди езика - френски и немски. Обучението е практически ориентирано и включва изготвяне на маркетингова стратегия на хотел/ресторант, аналитичен отчет по ресторантьорство, казус по професионална етика, анализ на професионална среда, преддипломен стаж и аналитичен отчет на чужд език, самостоятелни работи и казуси в хотелиерството и ресторантьорството, както и по професионална терминология на изучаваните чужди езици.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

- На всички кандидат-студенти към резултата от ТОП се присъждат допълнителни 5 точки за посочената на първо място програма.