Психология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години включва общообразователни курсове, двусеместриални курсове, въвеждащи в основните дисциплини на направлението, в което е програмата - Статистика в поведенческите изследвания, Мозък и поведение, Когнитивна наука, История и философия на психологията, и практически курсове - Основи на психологията, Изследователски методи в психологията, Комуникационни умения и академично писане на английски език, Психология на личността и др. През третата и четвъртата година програмата предлага на студентите специализирани курсове в областта на когнитивната наука, клиничната психология и методологията на психологическите изследвания, както и извънаудиторни практики и стажове под научно ръководство. Обучението в програмата е съобразено с изискванията на европейския квалификационен стандарт за психолози EUROPSY.

прочети още
Психология (на английски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП), специализиран изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование - с полагане на специализиран изпит, представяне на диплома за образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- средноаритметична оценка от зрелостни изпити или матури - 10%

- 50 % - ТОП

- специализиран изпит - 40%

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

- На всички кандидат-студенти към резултата от ТОП се присъждат допълнителни 5 точки за посочената на първо място програма.

Специализираният изпит за прием в програмата се състои от:

Тест по английски език на ниво В2. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.