Международна политика (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е единствената в България в областта на международните отношения, която се провежда изцяло на чужд език. Обучението е насочено към усвояването на солидни знания и на конкретни умения, които да позволят упражняването на широк кръг от професии: дипломати, експерти-международници в държавната администрация, международни служители, анализатори в отдели за стратегическо планиране, експерти в консултантски фирми, служители на неправителствени организации и политически партии, международни наблюдатели в медиите и др.

В първите две години на обучението курсовете са общоуниверситетски, уводни и общи, като съпътстващо се допълват от продължителен тренингов курс на френски език. През третата година се изучават основните курсове по специалността, като на студентите се предоставя възможност да изберат през VI семестър обучение в чуждестранен университет-партньор в рамките на мобилностите на програма "Еразъм". През четвъртата се осъществява специализация в областта на регионалните международни проблеми (централна и източна Европа, югоизточна Европа и Черноморския регион).

прочети още
Международна политика (на френски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

- На всички кандидат-студенти към резултата от ТОП се присъждат допълнителни 5 точки за посочената на първо място програма.