Фирмени финанси - ИО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с интензивна (задочна) форма на обучение и се предлага в ЛЦ Пловдив, Варна и Видин.

Обучението в програмата е за придобиване на образователно квалификационна степен "Професионален бакалавър" и е с продължителност три години. Първата година обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта на икономиката; практически курсове като - Микроикономика, Основни на правото, Основи на стопанското управление, Регионална икономика, Макроикономика и икономическа политика, Въведение във финансите, Основи на счетоводството и др. През втората и третата година, обучението е организирано в специализирани курсове и извън аудиторни учебни форми. Курсовете са практически ориентирани и специализирани и някои от тях са: Финанси на фирмата, Финансови изчисления в MS EXCEL, Финансово счетоводство, Банково дело, Финанси на осигурителните и финанси на застрахователните дружества, Финансиране на дребния и средния бизнес, Международни финанси, Финансиране на дребния и средния бизнес, Финансиране на международната търговия и др.

прочети още
Фирмени финанси - ИО

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

- На всички кандидат-студенти към резултата от ТОП се присъждат допълнителни 5 точки за посочената на първо място програма.