Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение. Програмата има една специализация:

- Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър"

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

Прием:

Бакалавърска степен - специалности: гражданска и корпоративна сигурност, обществен ред и местно самоуправление, мениджмънт, публична администрация, полицейски, военни и други сродни специалности, социология, психология, политология, журналистика, педагогика, право, икономика и информационни технологии.

Студентите, които имат бакалавърска степен, различна от посочените, по преценка на директора на програмата записват от 1 до 3 подготвителни курса.