Управление на туризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в професионално направление Туризъм с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на туризма. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на туристическия сектор в икономиката при пазарни условия в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на туристическия мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по управление, икономика, география, финанси и информатика. Съответните компетенции и нагласи на кандидата се установяват чрез интервю и мотивационно писмо. По преценка на приемната комисия кандикат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсовете от подготвителния модул.

Програмата предлага Надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".