ARCM100 Тренинг: Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради

Анотация:

• Курсът "Реконструкция и обновяване на обществените пространства" е изграден върху следните позиции:

1. Градът за човека;

2. Приемственост и развитие на историческата структура на града;

3. Обновяване без разрушаване;

4. Адаптация на съществуващите структури към съвременните изисквания;

5. Центърът на града за гражданите, а не за автомобила;

6. Екологично саниране;

7. Обслужваща роля на транспорта и връщане на хората като пешеходци в зоните на обществена активност, култура и социални контакти след тяхното обновяване, адаптация, саниране и реконструкция.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да прилагат методичен подход при санирането, обновяването, реконструкцията, адаптацията на обществените пространства и градските структури;

• Да изграждат приоритетна стратегия съгласно градските политики;

• Да прилагат контекстуалния подход в архитектурното проектиране.

2) могат:

• Да заснемат, обновяват, санират, реконструират и адаптират градската тъкан и свързаните с нея обществени пространства;

• Владеят контекстуалния анализ и вграждането на нови обеми в съществуващата тъкан на градските пространства.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

• Минимум 50% присъствие на курса;

• Познания, свързани с градоустройствените и архитектурни структури на града;

• Исторически поглед върху развитието на архитектурата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Пространствена, комуникационна и функционална структура на обществените пространства в центровете на големите градове и тяхната функционална характеристика, комуникационни връзки, архитектурно-историческо наследство, социални аспекти и градообразуващи компоненти. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

2 2.1. Анализ - анализират се избрани европейски градове с органично създадена структура, чиито обществени пространства са свързани в единна система и включват основните оси на обновяване, саниране и реконструкция на техните центрове: Мюнхен, Брюксел, Амстердам, Франкфурт на Майн, Лайпциг, Копенхаген, Хамбург, Ерфурт, Хале, Щутгарт и т.н.

2.2. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

3 3.1. Характеристика на органично израсналия градски център, който съдържа както нематериалните, така и материалните инвестиции от множество поколения.

3.2. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

4 4.1. Форма и композиция на обществените пространства в центровете на големите градове и дефиниране на техните параметри като следствие на наследеното от миналото развитие и на планираното им обновяване, саниране и реконструкция.

4.2. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

5 5.1. Ролята на намиращите се извън центъра на града точки на обществен интерес, активност, привличане за определяне на композицията на системата от обществени пространства в центъра на града.

5.2. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

6 6.1.Организация на системата от обществени пространства в градския център и връзката им с елементите, които определят образа на града.

6.2. Примери.

Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

7 7.1. Връзка на системата от обществени пространства със зелената система на града и нейното композиране в центъра на града.

7.2. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

8 8.1. Взаимната обвързаност на пространствената структура на центъра на един град като следствие на неговото историческо развитие с комуникационните връзки на обществения транспорт, който е продукт на съвременните нужди на градското население.

8.2. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

9 9.1. Обществените пространства в центъра на града следва да бъдат организирани така че радиусите от 500 м. на спирките на обществения транспорт да покриват изцяло тяхната територия.

9.2. От съществено значение за организацията на обществените пространства в центровете на големите градове е тяхното осигуряване с достатъчен брой паркоместа, които също да отговарят на изискванията за пешеходна достъпност с радиус от 500 м.

9.3. Разполагането на големи паркинги във връзка с обществения транспорт извън градския център следва да бъде цел на градската комуникационна политика, за да бъдат изцяло освободени обществените пространства в центъра на града изцяло от автомобилното движение и се превърнат в предпочитани по пешеходците места за отдих и забавления.

9.4. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

10 10.1. При формиране на функционалната програма на обществените пространства в центровете на градовете трябва да се вземат предвид не само даденостите, но и специфичните особености на обновяването, реконструкцията и адаптацията на градския център към бъдещото развитие на пространствените структури.

10.2. Съществуващите функционални акценти на градския център следва да бъдат интегрирани в системата от обществени пространства. Сградите на управлението, науката и културата доминират образа на обществените пространства в центъра на града. Търговските обекти създават предпоставки за градско оживление и са важен притегателен елемент в тъканта на обществените пространства.

10.3. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

11 11.1. Характерът на функционалните акценти в обществените пространства определя и техния характер.

11.2. Планирането на нови функции следва да бъде обвързано със системата от обществени пространства в градския център.

Обществените пространства в центровете на градовете са специфични като образ и композиция и уникални в своята изразност и пространствени параметри. Обновяването, санирането и реконструкцията им имат за цел да развият и обогатят пространствения им образ.

11.3. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

12 12.1. Пространствена характеристика и съотношение старо/ ново строителство. Възможни места за ново строителство и уплътняване на застройката.

12.2. Партерни пространства и тяхната обвързаност с мецанина и сутерена на сградата. Планове за възможностите на съществуващата сградна структура и включването й в обществените пространства.

12.3. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

13 13.1. Обвързаност на членението на партера с общото членение на фасадите. Продължение на фасадното членение в приземния етаж; контрастно третиране на двата пояса; използване на цялата палитра от възможности при обновяването, санирането и реконструкцията на обществените пространства в центровете на градовете.

13.2. Съотношение между улична настилка, зеленина и водни площи като даденост и основа на бъдещото планиране при обновяването на обществените пространства. Връзка между зеленина и водни площи. Емоционално въздействие на водните площи в обществените пространства.

13.3. Цветова характеристика на фасадите и подбор на материали.

13.4. Примери. Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

14 Практически занимания Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

15 Практически занимания Практическо занимание, работа в групи, дискусия 4

Литература по темите:

1. Проф. д-р инж. архитект Пеньо Столаров - Сгради и обществени пространства. 2014 г. Университетско издателство на НБУ

2. • Интернет - източници и публикации по темата:

2.1. ОУП на София и Столична община - синтез - съкратен доклад - април 2003 г.

http://www.kab.bg/documents/plan/OUP_Resume.pdf

2.2.Албум с пълния текст и схемите във формат А3; Формат на ОУП на СО, приет с Решение № 697 от протокол 51/19.11.2009 г. и Решение № 960/16.12.2009 г. на Министерски съвет

http://www.sofproect.com

2.3. Закон за устройството и застрояването на Столичната община

http://lex.bg/laws/ldoc/2135540661

2.4. Зелената система на София. Урбанистични аспекти.

автор: Атанас Ковачев; изд. Пенсофт; 2004 г.

2.5. Материали от конференцията "Актуални градоустройствени проблеми 60 години след плана Мусман" - април 1998 г.

2.6. София - 127 години. Географско пространство и население. Градоустройство и архитектура. Градоустройствената еволюция.

Интернет-страница на Столична община:

http://www.sofia.bg/history.asp?lines=77&nxt=1&update=all

2.7. Метро-София

http://www.metropolitan.bg/bg/

Средства за оценяване:

Практическа задача - 50%.