ARCM204 Жилищна политика и среда за обитаване

Анотация:

Курсът ще представи социалните, пространствените и финансовите модели за повишаване на качеството на обитаване и стойността на жилищата при запазване/преструктуриране или незначително увеличаване на текущите разходи за поддръжка, както и основни аспекти на жилищната политика и енергийна ефективност.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Георги Георгиев  д-р
 Елеонора Гайдарова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Регулаторната рамка на жилищното развитие в контекста на законовите и подзаконовите актове за градско планиране, институционалните, финансови и фискалните регулации

2) могат:

Да участват успешно в устойчивото обновяване на съществуващия жилищен фонд, познавайки социалните, пространствените и финансовите модели за повишаване на качеството на обитаване и стойността на жилищата при запазване/преструктуриране или незначително увеличаване на текущите разходи за поддръжка


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да имат познания по проектирането на жилищните сгради.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Въведение в жилищната политика лекция 2

2 Жилищата и националната икономика лекция 2

3 Жилищното осигуряване като като процес лекция 2

4 Жилищни системи - ЕС лекция 2

5 Жилищни системи - ЦИЕ лекция 2

6 Жилищни системи - Управление и поддръжка на жилищата лекция 2

7 Управление и поддръжка на жилища в режим на етажна собственост лекция 2

8 Управление на сгради в етажна собственост в България лекция 2

9 Жилищна политика и енергийна ефективност лекция 2

10 Устойчиво обновяване на съществуващия жилищен фонд лекция 2

11 Финансиране на жилищната политика лекция 2

12 Жилищни финанси – възможности за финансиране на жилищната политика в България лекция 2

13 Нормативна рамка – международна практика и българско законодателство лекция 2

14 интерактивен семинар 2

15 интерактивен семинар 2

Литература по темите:

Основна

Национална жилищна стратегия на Република България (2004) София, Министерски съвет.

Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България. 2005г. София, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Димитров, Д. Мониторинг и анализ на жилищния фонд и жилищния пазар. 2010г. София, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Държавни жилищни политики в страните от Централна и Източна Европа (2011) Обзорен материал за подготовка на студенти по лекционен курс „Жилищна политика”. Съставител: доц. арх. д?р Георги Георгиев. MOODLE, НБУ.

Допълнителна

Boelhouwer, P. and H. Heijden (1992) Housing Systems in Europe: A comprehensive study of

housing policy. Delft: Deft University Press

Clapham, D., Hegedus, J., Kintrea, K. and Tosics, I. with Kay, H. (eds.) (1996). Housing Privatization in

Eastern Europe. Westport CT: Greenwood Press.

Doling, J. (1997) Comparative Housing Policy: Government and Housing in Advanced Industrialised

Countries. New York: St. Martin's Press, Inc.

Development in Bulgaria: Policy and Legal Framework. Washington DC: USAID (U.S. Agency

for International Development), The Urban Institute. 2000.

Buckley, R. and S. Tsenkova (2001). Housing Market Systems in Reforming Socialist Economies:

Comparative Indicators of Performance and Policy. European Housing Policy vol. 2: 1-34.

Council of Europe Development Bank (2004) Housing in South Eastern Europe. Solving a Puzzle of

Challenges. Paris: Council of Europe Development Bank.

Bothwell, J. and Merrill, S. (2005) Regulation and Supervision of Mortgage Lending in Emerging Markets

Social Housing in Europe (2007). Edited by Christine Whitehead and Kathleen Scanlon

Published by LSE London, London School of Economics and Political Science

Housing Statistics in the European Union (2010) The Hague: Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Edited by Kees Dol and Marietta Haffner. OTB Research Institute for the Built Environment, Delft University of Technology.

Източници от интернет:

http://www.mrrb.government.bg/?lang=bg&do=ispa

http://fund.corpbank.bg/

Средства за оценяване:

писмена работа - есе по избрана тема от предварително зададен списък