ARCM363 Самостоятелна работа: Цветът в архитектурата

Анотация:

Курсът обхваща теоретичните основи и физическата същност на светлината и цвета, както и физиологичното, психологичното и духовно въздействие на цветовете върху човека. На тази основа се поставя въпросът за функционалната и естетическата роля на оцветяването и се разглеждат основните принципи при цветово проектиране на градоустройствените ансамбли, както и на екстериора и интериора на различните типове сгради.

Основната образователна цел на курса е да създаде умения за научно обоснован подход при проектирането на цветовата пространствена жизнена среда на човека.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Анна Аврамова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1) знаят:

•Теоретичните основи и физическата същност на светлината и цветовете;

•Оптическото възприемане на цветовете и тяхното физиологично, психологично и духовно влияние върху хората;

•Нормативите и стандартите на Международния комитет по осветлението(CIE) и Международната асоциация по цветовете (AIC).

2) могат:

•Да анализират конкретен архитектурен обект и неговата обкръжаваща среда от гледна точка на функцията и на композицията.
Предварителни изисквания:
Лекционен курс ARCM063 "Цветът в архитектурата"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Брем, Харалд. Магията на цветовете. Цветознание и цветопсихология. Изд. СофтПрес ООД, С., 2010.

2.Р.Райчев. Цвеовете в изкуството. Изд. ЛИК., С., 2005

3.П.Върбанов. Цветознание. В. Търново 1999.