ARCM061 Тренинг: Управление на инвестиционни проекти от името на инвеститора

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Значението на ефективния строителен мениджмънт нарастна изключително много в последните 20 години. Това е свързано с увеличаване на финансовата отговорност на инвеститорите и преди всичко с необходимостта от повишаване на рентабилността на недвижимите имоти. Факторите „цена” на заплануваното строителство и „времето” за неговото изпълнение от една страна и големият брой участници в инвестиционния процес в демократичните общества от руга страна, създават конфликтни ситуации, които често водят до дълготрайни и скъпи съдебни процеси. Управлението на инвестиционния процес има за цел да гарантира срочното завършване на обекта в предварително определените и договорирани финансови рамки и да избегне конфликтите. За държавните и общински инвеститори, които носят бюджетна отговорност и са задължени да провеждат прозрачен инвестиционен процес, това значение е още по-голямо. Курсът предлага подробна и задълбочена информация за провеждане на управлението на строителни мероприятия, съобразно българското и европейското законодателство.

Инвеститорите в днешно време, както частните така и обществените, много рядко разполагат със собствен персонал, който има квалификацията да поеме управлението и да реализира успешно една голяма инвестиция. Над стойностните прагове на ЕС обществените институции са задължени да възлагат тази услуга на свободно практикуващи специалисти.

Тази сфера е естествено професионално поле за архитекти и строителни инженери от всички специалности, както и икономист и юристи. Познаването на строително, архитектурно и договорно право е основна предпоставка за успешното реализиране на тези професии във всичките фази на инвестиционния процес. Многобройни модерни инвеститори очакват от проектантите и експертите не само един пълен и хубав проект за желания от тях обект, а и активно високо професионално съдействие във всички фази на инвестиционния процес, вкл.при финансовите компоненти и гаранционните периоди след влизането на сградата в експлоатация.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Петър Чавов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Отговорност и задължения на обществения инвеститор/възложител. Основни отговорности, които не могат да се делегират и задачи, които могат да се възлагат на частния сектор

2. Видове строителни мероприятия, остойностяване на обекта и осигуряване на финансирането.

3. Разделяне на проектирането, изпълнението и контрола на строителството.

4. Избор на строителния мениджър над и под стойностните прагове на ЕС. Възлагане на управлението на проекта, правни отношения между възложител и мениджър, Отговорности на мениджъра за: качество, срокове, разходи.

5. Избор на проектанти. Възлагане на проектирането. Правни отношения между възлагател и проектант.

6. .Избор и възлагане изпълнението на строителството. Разделено възлагане на отделните видове строителни работи; възлагане на генерален изпълнител; правни отношения между изпълнител с или безподизълнители, проектант, мениджър и възложител.

7. Проектно – сметна документация, одобряване на проектите, получаване на строително разрешение.

8. Хоноруване на проектантските услуги.

9. Търгове за строителното изпълнение: видове, обявяване, преценка на офертите, взимане на решение за възлагането, договориране на изпълнението.

10. Управление на обекта: контрол на строителството, приемане на строителните работи, предаване обекта на инвеститора, заплащане на строителството, гаранционни срокове и тяхното наблюдение, мениджмънт на допълнителните работи.

11. Обществени поръчки. Видове поръчки, видове процедури – открита, ограничена и по договаряне. Директиви на ЕС, ЗОП. Възлагане на поръчки за проектантски услуги, възлагане на поръчки за строителство.

12. Органи и регистър на обществените поръчки.

13. Фасилити мениджмънт: управление и поддържане на сградите и комплексите в техническо, енергетично, организационно и икономическо отношение, обслужване на наематели.

14. Публично-частно партньорство - ПЧП (Public private partnerchip - PPP).

15. Оферти за комплексната услуга ПМ в инвестиционния процес. Хоноруване на услугите. Примерни договори и описание на услугите ПМ за гарантиране на качеството, сроковете и разходите.

Средства за оценяване:

Курсови задачи:

1. Изготвяне на примерна оферта за конкретен обект

2. Изготвяне на проектодоговор за конкретно възложени частични услуги от офертата