ARCM059 Тренинг: Специализирани зони - Бизнес парк

Анотация:

Целите на лекционния курс и тренинг часовете е запознаването на студентите с възможностите на териториалното разпределение на различни по предназначение зони, техните градоустройствени особености, инфраструктурни и обемнопространствени взаимовръзки. Същевременно се работи с качествено реализируеми по предназначение обеми и силуети.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Георги Георгиев  д-р
доц. Пламен Рилски  д-р
проф. Пеньо Столаров  д-р
гл. ас. Петър Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат адекватно да овладяват и урбанизират големи по площ територии с различни предназначения, като същевременно създават условия за последващо безпроблемното проектиране на сградите и съоръженията.
Предварителни изисквания:
познаване ЗУТ и актуалния ПУП на София

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. особенности на разработваната територия (големина, форма, топография, съществуващо застрояване и инфраструктура)

2. проучване и характеристика на тангиращите територии

(големина, форма, топография, съществуващо застрояване и инфраструктура)

3. проучване и характеристика на съществуващата комуникационна инфраструктура и градски транспорт

4. характерни особенности на жилищната зона

5. характерни особенности на обществено-обслужващата зона

6. характерни особенности на университетската зона

7. характерни особенности на промишлената зона

8. характерни особенности на зоната на основната комуникационна артерия

9. характерни особенности на спортно-рекреативната зона

10.характерни особенности на пешеходната зона, пътната и алейна мрежа

11.изготвяне силуети на характерни териториални участъци

12.изготвяне концептуални схеми и пиктограми на основните човеко- и автопотоци

13.начини на направа и формите на акцентиране при изготвянето на макет

14.начини за направата на табла и нужната информация в тях

15.начини на защита и обосновка на проектното решение

Литература по темите:

всякаква литература свързана с проблемите в урбанизираните територии

Средства за оценяване:

долкади по различните теми

междинно обсъждане