ARCM064 Фитодизайн

Анотация:

Запознаване със същността и характерните особености на интериорното озеленяване,/фитодизайн/, ,спецификата на градивния му материал- интериорната растителност,общите и конкретни принципи при композиране на групите в различните видове помещения,както и специфичните им изисквания ,свързани с екологичните особености на растителността.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Веляна Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания по същността и характерните особености на интериорното озеленяване /фитодизайн/,значението на зелените растения в интериора, на общите принципи на тяхното разположение във вътрешните пространства,запознават се с изискванията /биологични ,композиционни и естетически / на растителността при изграждане на отделните групи растения в интериора.

2) могат:

- да анализират интериорните пространства и техните възможности в контекста на фитодизайна /разположение ,видове съдове ,обемно- пространствена композиция и колорит на растителните групи/


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

изобразителни похвати,паркоустройство,история на архитектурата,интериорен дизайнФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

І.Курсът протича в 15цикъла по 2 часа и се осъществява,в последователност, обвързана с темите на лекционния курс както следва:

1.Същност,значение и характерни особености на интериорното озеленяване.Основни функции на растенията

2.Историческо развитие на интериорното озеленяване

3.Композиционни принципи и похвати при аранжиране на растителните композиции в интериора

4.Фактори,влияещи върху развитието на растенията в интериора-естествено осветление, въздух, почвен субстрат .

5.Биологични особености на растенията за интериорното озеленяване – асортимент и класификация.

6.Съдове и технически средства.

7.Системи за поливане и допълнително електрическо осветление.

8.Технически етапи в проектирането на растителните композиции.

9.Система за подбор на декоративните растения за различните видове помещения

10.Зимни градини- видове ,ориентация,устройство.

11.Зелени стени в интериора - видове,материали,композиционни особености , растителност.

12.Фитодизайн на обществени пространства.

13.Фитодизайн на жилищни пространства.

14.Фитодизайн на преходни пространства между интериора и екстериора.

15.Съвременни течения в интериорното озеленяване - фън шуй ,аквафитодизайн и пр.

Литература по темите:

Уилиямс П. Стайни растения- изд.Младинска книга София 2007 г.

Щилянов Вл. Основни принципи на проектиране на интериорно озеленяване дисертационен труд ,ЛТУ-1992 г.

Щилянов Вл.,Карамочев Т.,Цолова Г.Пространствени функции на декоративната растителност при организацията на интериора в обществените сгради, ЛТУ 1990 г.

Hunter M., Hunter E.- The Indoor Garden. John Wiley&Sons 1978

Сугарев Д.Градинско- парково и пейзажно изкуство,С. Земиздат-1976 г.

Стойчев Л.Паркова и ландшафтна архитектура,ДИ”Техника”1985 г.

Троева В.,Цолова Г.Ландшафтно планиране,С 1996 г.

Самарджиева М.Озеленяване на училищни дворове, С. Земиздат 1977г.

Щилянов В. Ръководство за упражнения по теория на парковото изкуство

Сп.”Ландшафтна архитектура”, специализирано издание на СЛА

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол е въз основа на активността по време на часовете, както и върху оценките на поставените проектни задачи. В края на семестъра се обобщава текущата оценка – от курсовата задача и проекта,както и неговата защита. Текущата оценка се оформя като окончателна по преценка на преподавателя:(1) проект и (2) защита на проекта.Окончателната оценка се оформя след положен писмен изпит.