ARCM058 Специализирани зони - Бизнес парк

Анотация:

Специализирани зони - Бизнес парк разглежда екологичното саниране, адаптацията, обновяването и реконструкцията на бившия металургичен комбинат "Кремиковци" и създаването на възможности за неговото използване във връзка със съвременните изисквания на обществото. От насилствената утопия студентите имат за задача да създадат една устойчива и функционално обоснована съвременна структура. Предоставена им е възможността да определят функционалната характеристика, структурните особености и пространствените параметри на своите предложения.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Георги Георгиев  д-р
проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да заснемат, анализират и използват инструментариума на социологическите изследвания, като анкети, интервюта и обследвания на характеристиките на обитаване;

• Да анализират конструктивните дадености и технологичните процеси, свързани със съществуващите структури.

2) могат:

• Да прилагат своите проекти, резултатите от аналитичния прочит, на непосредствения и исторически контекст;

• Да изграждат нови структури съобразно изискванията на предлаганата от тях функция и да използват съществуващото като база на своя контекстуален подход.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

• Познания по индустриални сгради и комплекси;

• Познания за екологично обновяване и саниране с ограничено разрушаване, в съответствие с контекстуалния подход в архитектурното проектиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Исторически и социални предпоставки за създаването на металургичен комбинат "Кремиковци". Лекция 2

2 Съвременни тенденции при обновяването, реконструкцията и адаптацията на индустриалните зони, съблюдавайки екологичните и социално-икономически параметри на днешното време. Лекция 2

3 Пространствени елементи и функционални характеристики на индустриалния комплекс "Кремиковци". Лекция 2

4 Социални особености на обвързаните с "Кремиковци" населени места и проучване на общественото мнение за бъдещото му развитие. Резултати от анкетни проучвания. Лекция 2

5 Анализ на конструктивните пространствени и функционални характеристики на съществуващите индустриални пространства и предложение за тяхната адаптация и обновяване. Лекция 2

6 Съществуваща инфраструктура и включването й в новата функционална и пространствена среда, изградена на територията на "Кремиковци". Лекция 2

7 Възможности за нова функционално-пространствена структура, която да отговаря на бъдещото развитие на територията на комбината, с оглед на неговото местоположение в региона, страната и Европейския съюз. Лекция 2

8 Практически занимания. Практически занимания и дискусии 2

9 Практически занимания. Практически занимания и дискусии 2

10 Практически занимания. Практически занимания и дискусии 2

11 Практически занимания. Практически занимания и дискусии 2

12 Практически занимания. Практически занимания и дискусии 2

13 Практически занимания. Практически занимания и дискусии 2

14 Практически занимания. Практически занимания и дискусии 2

15 Практически занимания. Практически занимания и дискусии 2

Литература по темите:

• Ползва се литература, свързана с направените досега проучвания и предложения за бъдещото развитие на "Кремиковци".

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50%;

Практическа задача - 50%;