ARCM437 Проект: Индустриални сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът обхваща цялостно проектиране (под ръководство на преподавателя) на индустриално предприятие, като се решават ситуационно-градоустройствени, функционално-технологични, технико-икономически и спциално-хуманни (включително архитектурно-естетически) проблеми

Образователната цел на курса е да създаде практически умения за проектиране на индустриални предприятия и други обекти като единна функионално-пространствена система, ситуирана в дадена околна среда.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Анна Аврамова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да обвързват композиционното решение на сградата от една страна с функционално-хнологичните и от друга – с градоустройствените изисквания

• Да изследват архитектурните проблеми на екологията и работната среда

2) могат:

• Да се справят самостоятелно със сложна архитектурна проектантска задача.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да са завършили лекционния курс ARCM037 (Индустриални сгради и комплекси І част) - да имат знания и/или умения:

за са същността и характерните особености на промишлената архитектура, за основните групи изисквания при проектиране и изграждане на индустриални предприятияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Анализ на функцията и технологията

2. Изготвяне на функционално-технологична схема – в мащаб

3. Анализ на градоустройствената среда

4. Проектиране на генерален план – обемни проучвания

5. Подробно функционално решение

6. Обемно-планировъчно решение – във варианти

7. Конструктивни схеми

8. Вариантни проучвания за фасадите на избрания вариант

9. Избор на вариант и окончателен проект

10. Решаване на специфични проблеми на работната среда

Литература по темите:

1. Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софт Прес 2008

2. Henn, W. Industriebau. – internationale Beispiele. Munchen

Средства за оценяване:

Проектът ще се разработва на етапи, като през време на семестъра ще се правят обсъждания с текуща оценка на отделните етапи.