ARCM049 Тренинг: Опазване на архитектурното наследство

Анотация:

Осъществява се учебно проектиране по курсова работа върху културни ценности в историческа среда. Задачата се развива на две нива: опазване на част от историческо селище/район (урбанистично ниво) и реставрация/адаптация на културна ценност в същото селище/район (интервенция в единична културна ценност). Целта е да се приложат базисни знания за подход към опазване на културна ценност в историческа среда, като се създават умения за връзки между съседни пространствени равнища.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Весела Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Получават базисни познания за методиката на архитектурната творческа дейност за опазване на архитектурното наследство на различни нива.

2) могат:

• Да прилагат базисна методика за опазване на архитектурното наследство в реална среда на урбанистично и архитектурно нива.


Предварителни изисквания:
Базисни познания за принципите и методиката на опазване на културни ценности на различни нива в историческата среда.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Представяне на курсовата задача

2. Тренинг (проучване и анализ на средата)

3. Тренинг (проучване и анализ на средата)

4. Тренинг (проучване и анализ на средата)

5. Тренинг (проучване и анализ на средата)

6. Обсъждане на междинния продукт

7. Тренинг (проектно решение)

8. Тренинг (проектно решение)

9. Тренинг (проектно решение)

10. Тренинг (проектно решение)

11. Тренинг (проектно решение)

12. Тренинг (проектно решение)

13. Тренинг (проектно решение)

14. Тренинг (проектно решение)

15. Тренинг (проектно решение)

Литература по темите:

АРХИТЕКТУРА. 1985, кн. 3/4 (Броят е посветен на опазване на културното наследство); Архитектура и общество/Architecture and society - В поиски контекста/In search of context. 1987, кн. 6 (Броят е посветен на архитектурното творчество в исторически контекст); Кръстев Т. Архитектурното творчество. С., Техника, 1979; Линч К. Образ города. М., Стройиздат, 1982; Сборник с национални нормативи и международни документи по опазване на културното наследство (Сборникът е предоставен на студентите в началото на лекционния курс); Centres Historiques -methodes d’analyse. STU, Paris, 1989 ; Krestev T. Authenticite et contexte. Restauro, 129/1994; Krestev T. Auf der Suche nach Toleranz. Der Architekt, 1/1998; Krestev T. Cultural Diversity and the Concept of Authenticity. Nara. 1995; Krestev T. L'evolution de la pensee et de l'attitude en architecture. Restauro, 132/1995; Krestev T. Une strategie urbanistique pour sauvegarde et l'usage du patrimoine. JS ICOMOS, 1998 ; 11th General Assembly and International Symposium ICOMOS "The Heritage and Social Changes", Symposium Papers, Sofia, BNC/ICOMOS, 1996; Jokilehto Jukka. A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999

Средства за оценяване:

Т1 - Междинен продукт, оценка