ARCM238 Тренинг: Индустриални сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът обхваща въпросите за отражението на технологията върху типологичните особености на сградите, като се набляга на функционалните схеми на обекти от различни индустриални отрасли и с различен капацитет. Проектира се малко предприятие с конкретна технология.

Образователната цел на курса е да създаде умения за проектиране на индустриални предприятия и други обекти със сложна функция.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Анна Аврамова  д-р
гл. ас. Светослава Андрейчин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да анализират функционалните изисквания към всеки проект за индустриално предприятие;

• Да обвързват композиционното решение на сградата с функционално- технологичните изисквания.

2) могат:

• Да проектират промишлени обекти с по-сложна технология и функция

(Тези знания и умения могат да бъдат достигнати пълноценно, като паралелно се завърши извън аудиторният курс АRСМ 437)
Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да са завършили успешно лекционния курс ARCM037 (Индустриални сгради и комплекси - І част) - да имат знания и/или умения:

за са същността и характерните особености на промишлената архитектура, за основните групи изисквания при проектиране и изграждане на индустриални предприятияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Анализ на технологичния процес и функцията за различни производства

2. Изготвяне на функционално-технологични схеми – в мащаб

3. Анализ на градоустройствената среда

4. Проектиране на генерален план – обемни проучвания (работни макети)

5. Подробно функционално решение

6. Обемно-планировъчно решение – във варианти

7. Конструктивни схеми

8. Вариантни проучвания за фасадите на избрания вариант

9. Окончателна разработка на проекта

Литература по темите:

1. Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софтпрес 2008

2. Писарски,М., А.Аврамова. Промишлени сгради. София. Техника’1997

3. Сиврев,Л. Енергоефективни санитарно-хигиенни звена в промишлените предприятия.София. УАСГ .

Средства за оценяване:

Курсови задачи:

1. Функционално-технологични схеми – в мащаб (А4 формат).

2. Клаузурна работа върху конкретна тема

Курсовите задачи са разпределени във времето, според лекционния материал.