ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища)

Анотация:

Курсът представя систематизация на типологията на обектите на ваканционната архитектура, анализира водещи примери от българската и световната практика. Представена е и действащата нормативна уредба, свързана с проектирането и функционирането на обектите на ваканционната архитектура с цел подготовката на студентите за практическите занятия по проектиране на такива обекти в рамките на учебната програма на Департамент „Архитектура”.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
проф. Георги Георгиев  д-р
проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Типологията и регулаторната рамка на проектиране и функциониране на обектите на ваканционната архитектура в контекста на законовите и подзаконовите актове за устройствено планиране и други съответни нормативи.

2) могат:

Да познават основните разновидности и принципи на функциониране на обектите на ваканционната архитектура, както и зависимостта на техните архитектурно-функционални и градоустройствени характеристики от изискванията на устойчивото развитие и икономическата ефективност.


Предварителни изисквания:
Да имат основни понятия в архитектурното проектиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Общ преглед на обектите на ваканционната архитектура лекция 2

2 Нормативна рамка на обектите за отдих лекция 2

3 Основни функционални части на обектите на ваканционната архитектура лекция 2

4 Основни функционални части на обектите на ваканционната архитектура лекция 2

5 Морски хотели и ваканционни селища лекция 2

6 Хотели и ваканционни селища на планина лекция 2

7 Бизнес/конферентни/градски хотели лекция 2

8 Мотели и къмпинги лекция 2

9 Хотели за дългосрочно пребиваване /апартаментни хотели и резиденции/ лекция 2

10 Балнео/Спа/Уелнес хотели и центрове лекция 2

11 Обекти на специализиран и екзотичен туризъм лекция 2

12 Зелени хотели, сертифициране лекция 2

13 Управление и поддръжка на ваканционните сгради лекция 2

14 Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт лекция 2

15 Събеседване по писмените работи интерактивен семинар 2

Литература по темите:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територи и устройствени зони - Обн., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2004 г.

НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

(Утвърдени с решение на Комитета по архитектура и благоустройство по протокол № 65 от 1961 г. В сила от 01.01.1962 г.)

Материали към лекциите в към ARCM 046 в Moodle, НБУ – Раздел „Нормативи и сертификация”

Материали към лекциите в към ARCM 046 в Moodle, НБУ – Раздел „Добри примери”

Средства за оценяване:

ТЕСТ,

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ