ARCM237 Индустриални сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът обхваща проблемите на архитектурната типология на промшлените сгради. Застъпват се въпросите за отражението на технологията върху типологичните особености на сградите. Разглеждат се характеристиките на сгради от различни отрали на промишлеността, преди всичко по отношение на санитарно-битовото обслужване, екологията и работната среда.

Образователната цел на курса е да даде познания за отражението на функцията, изискванията към работната среда и екологичните върху съвременното архитектурното решение..

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Анна Аврамова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Проблемите на екологията и работната среда

•Общественото обслужване в съвременните индустриалн територии и предприятия

•Характерните особености на предприятията в основни отрасли на промишлеността.

2) могат:

•Да се справят с по-сложна проектантска задача в областта на индустриалните сгради.

(Тези компетенции могат да се достигнат пълноценно , като паралелно се завърши извънаудиторният курс АRСМ 437 – проект)


Предварителни изисквания:
Студентите е необходимо да са завършили лекционния курс ARCM 037 (Индустриални сгради и комплекси - І част) - да имат знания и/или умения:

за са същността и характерните особености на промишлената архитектура, за основните групи изисквания при проектиране и изграждане на индустриални предприятияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Архитектурна типология на индустриалните сгради – връзка между функция и образ

2. Групи отрасли в индустрията

3. Санитарно-битово обслужване на работещите – според отрасъла

4. Характерни особености на предприятията в тежката промишленост и енергетиката

5. Характерни особености на предприятията в дървопреработватвлната и мебелната промишленост

6. Характерни особености на предприятията за машиностроене и електропромишленост

7. Характерни особености на предприятията в леката промишленост

8. Характерни особености на предприятията в хранително-вкусовата промишленост

9. Характерни особености на предприятията във фармацевтичната промишленост

10. Характерни особености на предприятията за електроника и приборостроене

11. Характерни особености на предприятията за пластмасови изделия и изделия от стъклопласти

12. Характерни особености на предприятията за местна промишленост и битови услуги

13. Характерни особености на предприятията за високи технологии

14. Организация на отдиха в индустриалните предприятия според характера на труда

15. Актуални проблеми на индустриалните територии и предприятия

Литература по темите:

1. Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софтпрес 2008

2. Писарски,М., А.Аврамова. Промишлени сгради. София. Техника’1997

3. Сиврев,Л. Енергоефективни санитарно-хигиенни звена в промишлените предприятия.София. УАСГ .